نواقص کتاب ارسال شده به دو صورت می باشد.

    بعضی اوراق کتاب سفید باشد.
    ترتیب صفحات کتاب در صحافی به هم خورده باشد.

فقط در این دو حالت، کتاب قابل تعویض می باشد.

محل تشخیص در تمامی مراحل فرآیند کارشناسان مربوطه فروشگاه اینترنتی رادین بوک می‌باشند.